• Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 24 september 2020. Aanvang 19:30 uur. De stukken voor de ALV zijn op te vragen via secretaris@fcengelen.nl. Zorg dat je er bij bent!

  Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Ook voor u is het interessant te weten wat FC Engelen voor uw kind(eren) gaat brengen in 20-21.

  Vanaf 19.15 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

  Het Bestuur

  Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen vorige ALV
  3. Actiepunten ALV
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag voetbal
  6. Jaarverslag penningmeester
  7. Verslag van de kascommissie + decharge van bestuur
  8. Verkiezing leden kascommissie
  9. Wijzigingen bestuur en nieuwe opzet
  10. Vaststellen van de begroting 2020-2021
  11. Sluiting