• Info Lidmaatschap

   

   

   

  Lidmaatschap- en contributiereglement

  Het verenigingsjaar (seizoen) van FC Engelen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De hoogte van de contributie wordt aan het begin van ieder seizoen vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

  Lidmaatschap- en contributievarianten

  In onderstaande tabel staan de contributiebedragen die per jaar in rekening worden gebracht. 

  De contributiebedragen zijn leeftijdsafhankelijk en bedragen per 1 juli 2019:

  Lid

  Leeftijd *

  Leeftijd bedrag  per jaar

  Bijdrage Kledingfonds

  Contributie bestaande Leden per jaar

  Kanjers

  van 4 t/m 6 jaar

         €  125,00

  € 15,00

  € 140,00

  Pupillen

  Van 7 t/m 12 jaar

         €  140,00

  € 15,00

  € 155,00

  Junioren

  van  13 t/m 18 jaar

         €  170,00

  € 15,00

  € 185,00

  Senioren

  vanaf 19 jaar en ouder

         €  205,00

  € 15,00

  € 220,00

  Steunend lid

   

         €   35,00

   

  €   35,00

  Extra Steunend lid

   

         €  190,00

   

  € 190,00

  35+/45+ lid

  35 + / 45+

        €    85,00

  € 15,00

   €   100,00

   

  *) leeftijd per KNVB norm

  **) inschrijfkosten voor nieuwe leden is € 15,00

  Verhoging contributie vrijwilligersbijdrage € 50,00

  Per seizoen 2019 - 2020 wordt de contributie verhoogd met een vrijwilligersbijdrage van € 50,00. Dit bedrag wordt fictief terug verdiend door het verrichten van 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen en wordt het volgende seizoen daar weer voor ingezet. 

  Wanneer men geen activiteiten voor de club verricht, zal er bij aanvang van het opvolgende seizoen opnieuw € 50,00 geïnd worden.

  Voor meer informatie over deze vrijwilligersbijdrage verwijzen wij naar https://www.fcengelen.nl/verslag-bijzondere-alv-22mei-2019/

  Contributiereductie

  Als u, om welke reden dan ook, meent in aanmerking te komen voor reductie op de voor u geldende contributie, kunt u hiertoe een verzoek richten tot het Kernbestuur. Bedenk hierbij dat blessures geen reden zijn om contributiereductie te verlenen.

  Contributie bij tussentijdse aan- of afmelding

  Men kan zich aanmelden met het inschrijfformulier op de website wat te vinden is onder tablad lidmaatschap - lid worden

  Bij aanmelding na aanvang van het seizoen en voor 1 januari bent u de volledige contributie van het lopende seizoen verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari en voor aanvang van het nieuwe seizoen bent u de helft van de jaarcontributie verschuldigd. Bij afmelding na 1 juli bent u de volledige contributie verschuldigd. De reden hiervan is dat de vereniging al belangrijke kosten heeft moeten maken i.v.m. uw lidmaatschap. U bent al aangemeld als lid van de KNVB, uw elftal is ingedeeld, etc.  Als u zich wilt afmelden, doe dat dan tijdig en volgens de regels.

  Betaaldatum

  Het beleid van FC Engelen is dat de contributie via automatische incasso wordt geïnd. De contributie voor het lopende seizoen (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) dient betaald te zijn voor 15 september. Als uw betaling dan niet binnen is bij onze vereniging ontvangt u een aanmaning. Hebt u vervolgens op 15 oktober nog niet betaald dan kunt u worden uitgesloten van trainingen en wedstrijden totdat uw contributie betaald is. Het Kernbestuur bepaalt of en zo ja, wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd. Blijft betaling langdurig achterwege dan kan het bestuur besluiten om rechtsmiddelen in te zetten (deurwaarder). Ook dit middel wordt in principe gehanteerd, vanuit de overtuiging dat een wanbetaler de vereniging dupeert, terwijl hij zelf in gebreke blijft.

  Gespreide betaling

  Gespreide betaling van de contributie is in principe mogelijk. U dient hiertoe een verzoek te richten aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fcengelen.nl).Gespreid betalen kan in maximaal 4 termijnen, zijnde 30 augustus, 30 september, 30 oktober en 30 november. Extra kosten voor termijnbetaling bedragen € 2,00 per termijn

  Afmeldingen

  Afmeldingen moeten voor 1 juli van het nieuwe seizoen plaatsvinden met het afmeldformulier FC Engelen  wat te vinden is op de website via het tablad lidmaatschap - afmelden.

  Wijzigingen

  Wilt u wijzigingen doorgeven, dan kunt u dit doen via ledenadministratie@fcengelen.nl

  Stichting Leergeld/Jeugd Sportfonds

  Leden die een beroep doen op Stichting Leergeld/Jeugd Sportfonds voor een bijdrage moeten IEDER JAAR ZELF opnieuw een aanvraag doen bij de Stichting voor een bijdrage.
  Als Stichting Leergeld akkoord is vraagt zij de vereniging  om een factuur en zorgen zij voor de verdere betaling.
  Als  Stichting Leergeld niet akkoord is moet het lid de contributie zelf betalen.

  Boetes

  Het beleid van FC Engelen is dat de boetes, zoals opgelegd door de Club of KNVB, integraal worden verhaald op het desbetreffende lid. Als de boete niet tijdig wordt betaald, geldt hetzelfde incassobeleid als bovenstaand vermeld onder het kopje "Betaaldatum".

   

  Voor de duidelijkheid, leden die een beroep hebben gedaan op Stichting Leergeld/Jeugd Sportfonds zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van boetes.